• darkblurbg

Покана за свикване на Общо събрание

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Ошинкан доджо” – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква Общо събрание на сдружението на 15.05.2016 г. в 18.00 ч. в София, ж.к. Стрелбище, ул. Хайдушка гора, бл. 3Б, вх. А, при следния дневен ред:

1. Отчет на управителния съвет за дейността на сдружението през изтеклия период;
2. Избор на нов управителен съвет;
3. Разни


При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 19.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Председател: Мария Цветанова