• darkblurbg

Покана за свикване на извънредно Общо събрание

УС на сдружение с нестопанска цел „Ошинкан дожо” – София, свиква извънредно Общо събрание на сдружението на 29.11.2019 г. в 10.00 ч. на адреса на седалището на Сдружението:  София, ул. Аксаков 17 ет. 1, ап. 2 ,  при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за смяна на седалището и адреса на управление на Сдружението 

2. Други 


При липса на кворум Общото събрание ще се проведе на 29.11.2019 в 11.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Председател: Мария Цветанова