• darkblurbg

Покана за свикване на Общо събрание

 

ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
СДРУЖЕНИЕ "ОШИНКАН ДОЖО"
 
ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ
 
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
 
            Управителния съвет на СДРУЖЕНИЕ "ОШИНКАН ДОЖО", със седалище и адрес на управление в гр. София, ж.к. Стрелбище, бл. 3, ет. 11, ап. 40, на основание т.15 и т.18 от Устава на СДРУЖЕНИЕ "ОШИНКАН ДОЖО", във връзка с чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, свиква редовно отчетно-изборно общо събрание на членовете, което ще се проведе на 07.03.2021 г. (неделя), от 17.00 часа в гр. София, ж.к. Стрелбище, бл. 3, ет. 11, Ап. 40, при следния дневен ред:

1.      Приемане на отчет за дейността на Управителния съвет за дейността на Сдружението през изтеклия период;
2.      Вземане на решение за промяна на наименованието на сдружението, което да се промени от "Ошинкан Дожо" на "Ошинкан Доджо"
 
3.      Вземане решение за извършване на необходими промени в Устава на Сдружението, както следва:
-          Да се измени т.7 от Устава, като новата редакция е, както следва: НАИМЕНОВАНИЕТО на сдружението е: СДРУЖЕНИЕ "ОШИНКАН ДОДЖО" (В превод от японски език - "Духът на вишневия цвят"). Наименованието може да бъде изписвано и на латиница.
-          Да се измени т. 18 от Устава, като новата редакция е както следва: „Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на сдружението в населеното място, където се намира седалището на сдружението. Поканата се обявява в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията, и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира адреса на управление на сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден. В поканата се посочват датата, часът, мястото, дневният ред на Общото събрание и по чия инициатива се свиква.“
-          Да се измени т. 21 от Устава, като новата редакция е както следва: „Управителният съвет е управителен орган на сдружението. Управителният съвет се избира за срок от три години и се състои от трима членове на Сдружението.“
4.      Да се освободят от длъжност и отговорност част от досегашните членове на УС, а именно Иво Емилов Кларк, Камен Ставрев Рангелов, Владимир Сергеев Сербезов и Стефан Йорданов Георгиев.
5.      Във връзка с гласуваните промени в Устава се избират на нови двама членове на Управителния съвет, а Мария Николова Цветанова се преизбира за член на УС. Предложение за избор на членове на УС: Кирил Петров Борисов, Тодор Владимиров Кръстев и Мария Николова Цветанова.
6.      Разни.
 
Поканват се всички членове да присъстват лично или чрез редовно упълномощен представител. Регистрацията на членовете ще започне в 16.45 ч. в деня на Общото събрание. Представителите на членовете се легитимират с писмено пълномощно и документ за самоличност.
 
София, 29.01.2021 г.                                   
 
С уважение:
 
________________________
Мария Николова Цветанова, Председател на Управителния съвет