• darkblurbg

Покана за Общо събрание

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО  СЪБРАНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Управителния съвет на СДРУЖЕНИЕ "ОШИНКАН ДОДЖО", със седалище и адрес на управление в гр. София, ж.к. Стрелбище, бл. 3, ет. 11, ап. 40, на основание т.15 и т.18 от Устава на СДРУЖЕНИЕ "ОШИНКАН ДОДЖО", във връзка с чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, свиква редовно отчетно общо събрание на членовете, което ще се проведе на 14.05.2023 г. (неделя), от 17.00 часа в гр. София, ул. Златни врата № 4, при следния дневен ред: 

1.     Приемане на отчет за дейността на Управителния съвет за дейността на Сдружението през изтеклия период;

2.     Разни.

 София, 12 април 2023 г.

С уважение:

Мария Николова Цветанова, Председател на Управителния съвет